Integritetspolicy

Registerbeskrivning för projektet Blåslyftet 2023-2024

Blåslyftet 2023-2024 är ett projekt som administreras av Finlands svenska sång- och musikförbund. Projektet strävar efter att stärka och främja blåsmusiken i Svenskfinland.

Denna registerbeskrivning gäller hantering av personuppgifter inom Blåslyftet 2023-2024. Vi respekterar integritetsskyddet och vi har förbundit oss vid att skydda personuppgifterna enligt gällande lag.

Förbundets namn och kontaktuppgifter

Finlands svenska sång- och musikförbund (FO-nummer 0276181-5), Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, kansli@fssmf.fi,  0500 865 990, www.fssmf.fi

Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet. Kontaktuppgifterna till styrelsen finns tillgängliga på webbplatsen fssmf.fi

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Ändamålet med registret är att samla in den information som är nödvändig för att behandla anmälningar till evenemang och deltagande i verksamheten. Den rättsliga grunden är 6.1.a, samtycke. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av Finlands svenska sång- och musikförbunds personal. Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen, till samarbetsparter och bland evenemangets intressentgrupper.

Lagringsperiod

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna tills evenemanget redovisats om någon av finansiärerna kräver uppgifter om deltagarna. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifter som har tagits in i bokföringen kan inte raderas. Övriga uppgifter kan på begäran raderas.

Klagomål

Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att göra en anmälan till evenemang.

Rekisteriseloste hankkeelle Blåslyftet 2023-2024

Blåslyftet 2023-2024 on Finlands svenska sång- och musikförbund- liiton hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää suomenruotsalaista puhallinmusiikkielämää.

Tämä rekisteriseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Blåslyftet 2023-2024 -hankkeessa. Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Organisaation nimi ja yhteystiedot

Finlands svenska sång- och musikförbund (y-tunnus 0276181-5), Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki, kansli@fssmf.fi, 0500 865 990, www.fssmf.fi.

Järjestön toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen yhteystiedot löytyvät fssmf.fi-sivustolta.

Rekisterin tarkoitus ja oikeusperusta

Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja, joita tarvitaan tapahtumiin ilmoittautumisten ja toimintaan osallistumisen käsittelyyn. Oikeusperusta on 6.1.a, suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeiden lähettämisen ja tapahtumiin osallistumisen sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelee Suomen ruotsalaisen laulu- ja musiikkiliiton henkilökunta. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, yhteistyökumppaneille ja tapahtuman sidosryhmien kesken.

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen rekisteröidyn rekisteröinnin ja sen tapahtuman, johon rekisteröinti liittyy, mahdollistamiseksi. Lisäksi tietoja säilytetään siihen asti, kunnes tapahtuma on raportoitu, jos joku rahoittajista tarvitsee tietoja osallistujista. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita.

Oikeudet

Rekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus pyytää pääsy tietoihinsa ja niiden oikaisemista. Kirjanpitoon merkittyjä tietoja ei voi poistaa. Muut tiedot voidaan poistaa pyynnöstä.

Valitukset

Yritysrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen toimittamisvelvollisuus

Jos tietoja ei anneta, tapahtumaan ei voi ilmoittautua.