);

Verksamhet

Kurser

Projektet skapar nya möjligheter till samspel och utbyte både regionalt och nationellt, ordnar dirigent- och arrangeringskurser samt stöder redan existerande kurser. En viktig del inom kursverksamheten är också att skapa och utveckla nya metoder och åtgärder för kompetenshöjande verksamhet bland såväl redan aktiva och etablerade blåsmusiker som nybörjare.

Projektet grundar regionala projektensembler som primärt skulle rikta sig till unga musikanter samt en nationell projektensemble för längre hunna. Övningarna innefattar förutom orkesterspel också sektionsövningar, olika workshoppar och ensembleledning.

Samlande forum

En viktig funktion inom musiklivet är att samlas och musicera tillsammans. Samlande forum behövs för att stärka känslan av samhörighet, både bland musiker och dirigenter, och för inspiration genom nya möten. En utgångspunkt är att genom detta projekt stärka redan existerande forum, och skapa nya träffpunkter för blåsare i de regioner där gemensamma satsningar saknas.

Nordiskt och internationellt samarbete

Den finlandssvenska blåsmusiken ska profileras som en aktiv part i det nordiska och internationella blåsmusiksamarbetet. Samarbetet skall intensifieras genom Nordisk Orkestermusik Union (NOMU) med målet att nya ensembler och utbyten grundas. Vi vill stöda och uppmuntra unga musiker att delta i nordiska kurser och evenemang, samt erbjuda stöd för dirigenter genom våra internationella nätverk.

Förlagsverksamhet

Nytt material skrivs och arrangeras för blåsorkestrar av finlandssvenska tonsättare, men oftast som enskilda beställningsverk för en specifik ensemble. Vi vill öka medveten om vilka förlagsfunktioner som finns, för att kunna inspirera tonsättare att skriva nytt material inom området och samtidigt nå ut till en bredare målgrupp. Tydlig information och förteckningar på redan existerande repertoar utarbetas. Projektet lyfter fram nya flexibla arrangemang, det vill säga arrangemang som fungerar med olika instrumentbesättningar.